รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูล
กลุ่มโรงเรียน
ศน.ผู้รับผิดชอบ  
เบอร์โทรศัพท์ ศน. ผู้รับผิดชอบ  
     
 
  
     
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ