รายชื่อโรงเรียนที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
กลุ่มโรงเรียน
     
IDชื่อที่อย่ตำบลอำเภอระยะทางผู้อำนวยการเบอร์โทรกลุ่มผู้บันทึกเบอร์โทร
1041680515บ้านดงโพนยอหมู่ที่ 8 บ้านโพนยอหนองหานหนองหาน7นายศักดิ์ชัย ใจแป้0953080255หนองหาน 1นายศักดิ์ชัย ใจแป้0953080255
1041680538บ้านโนนนาสร้างหมู่ที่ 6 บ้านนาสร้างสะแบงหนองหาน11นายกานตพงศ์ สุทธิประภา0898407231หนองหาน 1นางสาวอภิญญา ชัยแก้ว0910460971
1041680506บ้านเชียงงามหมู่ที่ 3 บ้านเชียงงามหนองหานหนองหาน1นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี0918633209หนองหาน 1นางสุวรรณภรณ์ คณานันท์0956634191
1041680549บ้านหงษาวดีหมู่ที่ 6 บ้านหงษาวดีสร้อยพร้าวหนองหาน12นายธีรภัทร ป้องปิด086-2286458หนองหาน 1นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญ0812617463
1041680546บ้านวังฮางหมู่ที่ 11 บ้านวังฮางสร้อยพร้าวหนองหาน12นายธนา พรมมา0933201498หนองหาน 1นางสาวภัสดาภรณ์ น้อยสุวรรณา0930971204
1041680548บ้านสร้อยพร้าวหมู่ที่ 1 บ้านสร้อยพร้าวสร้อยพร้าวหนองหาน10นางสาวรัดดาวัล พานาดา0910649536หนองหาน 1รัดดาวัล พานาดา0910649536
1041680537บ้านสะแบงหมู่ที่ 7 บ้านสะแบงสะแบงหนองหาน7นายสุรชัย แสงศิลา0812606857หนองหาน 1ประภาพร ชะนะสะแบง0895773076
1041680507บ้านโสกหมูหมู่ที่ 9 บ้านโสกหมูหนองหานหนองหาน5นายเจษฎาวิชญ์ นันทะจันทร์0819749206หนองหาน 1ประกาสิษฐ์ รูปสม0621237012
1041680550บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์หมู่ที่ 3 บ้านโคกก่องสร้อยพร้าวหนองหาน6นายรังสรรค์ ชำนิยันต์0969062582หนองหาน 1นางนันทิยา แสนสิทธิ์0996957178
1041680541บ้านดอนนางคำหมู่ที่ 1 บ้านดอนนางคำสะแบงหนองหาน13นายทองใส สมเทพ0885613351หนองหาน 1นัฐกรณ์ แสงศิลา0637368886
1041680513บ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)หมู่ที่ 4 บ้านยางหนองหานหนองหาน9นางแสงแข ศรีฉายา0885620464หนองหาน 1นางสาวดาวพระศุกร์ ดอนตุ้มไพร0828573205
1041680514บ้านหนองงิ้วหมู่ที่ 1 บ้านหนองงิ้วหนองหานหนองหาน7นางสาวกฤติยา จันทรเสนา0877578378หนองหาน 1นางสาวอัญธิกา ชนะสะแบง0936649451
1041680505บ้านหนองหาน (วันครู 2502)หมู่ที่ 10หนองหานหนองหาน1นายประยุทธ นามโยธา0819659639หนองหาน 1นายวิทยา สุทธศรี0910659441
1041680512บ้านม่วงประชาบํารุงหมู่ที่ 12 บ้านม่วงหนองหานหนองหาน7นายสายัณห์ บุฮม0628956255หนองหาน 1นางสาวกฤษณา พนารัตน์0920903001
1041680539บ้านบ่อปัทม์หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปัทม์สะแบงหนองหาน11นายนภาพงษ์ อ่อนละมุล0849556109หนองหาน 1นายพิชิต ก้อนวัน0804168290
1041680540บ้านดงวังพังหมู่ที่ 5 บ้านดงวังพังสะแบงหนองหาน14  หนองหาน 1น.ส.สุพรรษา ศรีพันดอน0862319620
1041680547บ้านนาเยียหมู่ที่ 4 บ้านนาเยียสร้อยพร้าวหนองหาน13นางสาวจุฬารัตน์ เบ้าทองจันทร์0650822983หนองหาน 1นันธิยา ผิวบาง0992179958
1041680508บ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อหนองหานหนองหาน5นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง0817088849หนองหาน 1นางสาวจิรภรณ์ นรินทร์0849029761
1041680504อนุบาลหนองหานวิทยายนหมู่ที่ 11หนองหานหนองหาน0นางศรีสมร สนทา0819659639หนองหาน 1นางศรีสมร สนทา0819659639
           
 
  
     
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ