รายงานความพร้อมแยกตามประเภทรายโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ศน.ผู้รับผิดชอบ  
เบอร์โทรศัพท์ ศน. ผู้รับผิดชอบ  
     
ชื่อโรงเรียนกลุ่มนักเรียนทั้งหมดพร้อมเรียนผ่าน Internet(PC/NoteBook)คิดเป็นร้อยละพร้อมเรียนผ่าน SmartPhone/Tabletคิดเป็นร้อยละพร้อมเรียนผ่านดาวเทียม DLTVคิดเป็นร้อยละเรียนผ่าน FreeTV(เสาอากาศ/Digital TV)คิดเป็นร้อยละผู้อำนวยการเบอร์โทร
บ้านดงโพนยอหนองหาน 14524.441022.2200.0000.00นายศักดิ์ชัย ใจแป้0953080255
บ้านโนนนาสร้างหนองหาน 14500.0000.00511.1100.00นายกานตพงศ์ สุทธิประภา0898407231
บ้านเชียงงามหนองหาน 17000.0000.0000.0000.00นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี0918633209
บ้านหงษาวดีหนองหาน 13000.0000.0000.002066.67นายธีรภัทร ป้องปิด086-2286458
บ้านวังฮางหนองหาน 115631.9212076.9242.5611070.51นายธนา พรมมา0933201498
บ้านสร้อยพร้าวหนองหาน 111900.006352.9400.002319.33นางสาวรัดดาวัล พานาดา0910649536
บ้านสะแบงหนองหาน 131000.005016.1300.005016.13นายสุรชัย แสงศิลา0812606857
บ้านโสกหมูหนองหาน 19700.0022.0600.0055.15นายเจษฎาวิชญ์ นันทะจันทร์0819749206
บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์หนองหาน 18133.704555.561214.8100.00นายรังสรรค์ ชำนิยันต์0969062582
บ้านดอนนางคำหนองหาน 19200.0000.0000.009097.83นายทองใส สมเทพ0885613351
บ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)หนองหาน 16600.001218.1800.0000.00นางแสงแข ศรีฉายา0885620464
บ้านหนองงิ้วหนองหาน 13700.001540.54410.8100.00นางสาวกฤติยา จันทรเสนา0877578378
บ้านหนองหาน (วันครู 2502)หนองหาน 187100.0057365.7925228.9380992.88นายประยุทธ นามโยธา0819659639
บ้านม่วงประชาบํารุงหนองหาน 1223156.738538.123616.143415.25นายสายัณห์ บุฮม0628956255
บ้านบ่อปัทม์หนองหาน 18011.2522.501620.0022.50นายนภาพงษ์ อ่อนละมุล0849556109
บ้านดงวังพังหนองหาน 18900.0000.0000.0000.00  
บ้านนาเยียหนองหาน 16323.174469.841523.812133.33นางสาวจุฬารัตน์ เบ้าทองจันทร์0650822983
บ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)หนองหาน 18300.0000.0000.0000.00นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง0817088849
อนุบาลหนองหานวิทยายนหนองหาน 184510111.9530235.7411513.6110412.31นางศรีสมร สนทา0819659639
             
 
  
     
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ