รายงานความพร้อมรายโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ศน.ผู้รับผิดชอบ  
เบอร์โทรศัพท์ ศน. ผู้รับผิดชอบ  
     
ชื่อโรงเรียนกลุ่มนักเรียนทั้้งหมดพร้อมเรียนทางไกลพร้อมเรียนร้อยละไม่พร้อมเรียนทางไกลไม่พร้อมเรียนร้อยละผู้อำนวยการเบอร์โทรศัพท์
บ้านดงโพนยอหนองหาน 1452248.892351.11นายศักดิ์ชัย ใจแป้0953080255
บ้านโนนนาสร้างหนองหาน 145511.114088.89นายกานตพงศ์ สุทธิประภา0898407231
บ้านเชียงงามหนองหาน 1705680.001420.00นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี0918633209
บ้านหงษาวดีหนองหาน 1301033.332066.67นายธีรภัทร ป้องปิด086-2286458
บ้านวังฮางหนองหาน 11568655.137044.87นายธนา พรมมา0933201498
บ้านสร้อยพร้าวหนองหาน 11197361.344638.66นางสาวรัดดาวัล พานาดา0910649536
บ้านสะแบงหนองหาน 131010032.2621067.74นายสุรชัย แสงศิลา0812606857
บ้านโสกหมูหนองหาน 19777.229092.78นายเจษฎาวิชญ์ นันทะจันทร์0819749206
บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์หนองหาน 1812125.936074.07นายรังสรรค์ ชำนิยันต์0969062582
บ้านดอนนางคำหนองหาน 1925054.354245.65นายทองใส สมเทพ0885613351
บ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)หนองหาน 1661218.185481.82นางแสงแข ศรีฉายา0885620464
บ้านหนองงิ้วหนองหาน 1371951.351848.65นางสาวกฤติยา จันทรเสนา0877578378
บ้านหนองหาน (วันครู 2502)หนองหาน 1871546.2081793.80นายประยุทธ นามโยธา0819659639
บ้านม่วงประชาบํารุงหนองหาน 122317076.235323.77นายสายัณห์ บุฮม0628956255
บ้านบ่อปัทม์หนองหาน 1801822.506277.50นายนภาพงษ์ อ่อนละมุล0849556109
บ้านดงวังพังหนองหาน 18900.0089100.00  
บ้านนาเยียหนองหาน 1632438.103961.90นางสาวจุฬารัตน์ เบ้าทองจันทร์0650822983
บ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)หนองหาน 18300.0083100.00นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง0817088849
อนุบาลหนองหานวิทยายนหนองหาน 184529835.2754764.73นางศรีสมร สนทา0819659639
         
 
  
     
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ