รายงานสภาพสิ่งปลูกสร้างแยกตามกลุ่มโรงเรียน
 
เลือกกลุ่ม :
ลำดับประเภทสิ่งปลูกสร้างดีพอใช้ทรุดโทรม
10ถนน1320
1ถังเก็บน้ำ213
7บ่อเลี้ยงปลา511
6บ้านพักครู100
5บ้่านพักภารโรง001
4รั้ว1511
3เรือนเพาะชำ010
14สนามกีฬา1771
8สนามเด็กเล่น650
12ส้วม1130
11หอสมุด501
2อาคารเรียน28124
9อาคารอเนกประสงค์14122
 
 
 
 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานนีเขต 3