ระบบ Big Data UDN3

สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

จุดประสงค์ในการพัฒนาระบบ โดยจะนำข้อมูลสารสนเทศ จากแหล่งต่างๆ รวบรวมคัดกรอง แยกหมวดหมู่และ Import เข้าสู่ฐานข้อมูล BigData และจัดทำรายงาน เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่างๆของข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการ หรือเป็นแหล่งอ้างอิงในการรายงานข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล แก่สาธารณะ

พัฒนาโดย นายณัฐพล เกษมสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กุล่ม DLICT สพป.อุดร3

 
ระบบข้อมูล BigData สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
พัฒนาโดย
นายณัฐพล เกษมสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานนีเขต 3